Χαρτες
Συχνες ερωτήσεις
Επικοινωνία με το γραφειο
Συμπληρωμένα Υποδείγματα
Κ
Επικοινωνία με το γραφειο

Σύνταγμα: MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

Αρθρο 24: (Προστασία του περιβάλλοντος)
Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.

Βασική νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Ν. 2308/95 Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. ∆ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις.

Ν.2664/98 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.

Ν 3127/03 Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράψηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.

Ν 3481/06 Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο,την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις.

Ν 3889/10 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο,Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

Ν 4164/13 Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.